RuneG - Lejebetingelser
Anlægsgartner Aalborg

Venteliste:

Dags-projekt:  2-4 uger

Uge-projekt: 10-12 uger


Forhandler

KATALOG

Plus katalog 2015
http://www.anmeld-haandvaerker.dk/


Kontaktformular


Tlf. 96 97 90 90

man-tor 7-16, fre 7-13

Mail.  rg@runeg.dk


Rune G

Jordemodervej 17

9240 Nibe

Rune Greth

Faglært Anlægsgartner

Kvalitet betaler sig - ring på:

96 97 90 90

Facebook fanside
SiteLock

RuneG - Lejebetingelser


Leje- og leveringsbetingelser

 Generelle betingelser

 

·    Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, fremgår lejepriser af den                   

til enhver tid gældende lejeprisliste.

·    For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse

gælder nedenstående betingelser og retningslinier.

·    Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer,

og Rune G Udlejning, som Udlejer.

Der udlejes ikke til personer under 18 år, gyldigt billede ID skal fremvises.

·    Alle priser opgives inkl. moms, excl. forbrug, forsikring og rengøring.

·    Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

·    Alle tilbud er under forbehold for trykfejl.

 

 

Lejemålets varighed

 

·    Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag

materiellet forlader Udlejers plads til og med den dag det                       

lejede materiel tilbageleveres til Udlejers plads

     - begge dage medregnet.

·    Modtages materiellet retur inden kl. 7.30, beregnes

     afleveringsdagen ikke som lejedag.

·    Opsigelse skal ske med mindst 1 dags varsel.

·    Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden,

     uanset om det lejede benyttes eller ej.

·    Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 8 timer.

     For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt

     8 timer.

·    Lejen er baseret på en 5-dags uge og beregnes pr. dag i

     henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og

     helligdage, når materiellet benyttes disse dage.       

     Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

·    Leje for materiel der ikke kræver mandskab til betjening

     beregnes efter kalenderdage.

·    Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

·    Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet                         

grundet årsager, hvori udlejer er uforskyldt, fragår ikke

     beregning af lejeperioden.Lejeaftaler


Lejeaftaler køres pr. dag, weekend, uge, eller måneds basis.

Dagsleje kører fra kl. 7:00 til kl. 16:00.

Weekendleje kører fra lørdag kl. 7:00, til søndag kl. 16:00.

Ugeleje kører fra mandag kl. 7:00 til fredag kl. 16:00.

Er materiellet ikke tilbage leveret på udlejers adresse, indenfor ovennævnte tidsrum,

vil en ny dagsleje automatisk påbegyndes uden videre varsel, på lejers regning.

 


Lejers forpligtelser og ansvar

 

·    Transportudgiften sker for lejers regning og beregnes efter

     gældende takster eller tilbud.

·    Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering,

     demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof,

     smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun

     benyttes den af Udlejer opgivne type og kvalitet.

·    Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer

     på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må

     således alene udføres af Udlejer eller en af Udlejer anvist

     reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer

     desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er

     erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet

     bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det

     ovenfor anførte.

 

·    Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret

     for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af

     skader, tyverier og hærværk, personskader på lejers og

     tredjemands person eller ejendom, idet der dog henvises

     til forsikringsbetingelserne.

·    Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder

     driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede

     materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller

     ikke svarer til lejers forudsætninger. Udlejer bestræber sig

     dog altid på efter forespørgsel at genlevere egnet materiel.

·    Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden

     udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke

     flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen

     anførte uden Udlejers skriftlige samtykke.

·    Lejer må under ingen omstændigheder – uden Udlejers

     skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.

·    Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved

     lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved

     modtagelsen.

·    Al rengøring efter jord, beton, asfalt og andre materialer

     faktureres iht. gældende dagspris

·    Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis

     det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse

     begået af Udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for.

     Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i

     dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau.

·    Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet

     og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere.

·    Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret

     i overensstemmelse med gældende byggelovgivning,

     sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt

     bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne

     forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er

     udlejer uvedkommende.

·    For alt materiel faktureres et miljøbidrag på 2% af

     bruttoprisen pr. enhed.


 

Udlejers forpligtelser og ansvar

 

·    Materiellet leveres af Udlejer i driftsklar, lovlig og forsvarlig

     stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede

     kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og

     egenskaber ikke giver anledning til indsigelser.

·    Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion

     af det lejede materiel.

·    Udlejer er berettiget til at regulere lejeprisen med

     eventuelle reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

 

 

Forsikringsbetingelser

 

·    Det påhviler Lejer at sørge for, at materiellet er forsikret

     under hele perioden. Denne forsikring skal tegnes hos

     udlejer. Præmien beregnes som et tillæg på 6% af

     bruttoprisen pr. enhed.

·    Udvalgt materiel er tyverisikret.

·    Forsikring beregnes efter kalenderdage.

·    Forsikringen dækker brand-, tyveri-, vand- og hær-

     værksskader samt anden pludselig opstået skade på

     materiellet i henhold til forsikringsselskabets

     bestemmelser. Vilkår kan udleveres efter ønske.

·    Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport

     på lejers køretøjer.

·    Forsikringen omfatter ikke alle former for driftstab,

     avancetab eller andet indirekte tab.

Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst,

mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde.

Undlades dette, hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.

·    Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles Udlejer

     og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Skader på

     det lejede skal ligeledes meddeles Udlejer indenfor

     24 timer fra skaden er/burde have været opdaget.

·    Dækningsområdet er fast grund i Danmark.

·    Skader, som opstår ved forsætlighed, grov uagtsomhed

     eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af

     forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer.

·    Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på udlejers

     materiel med følgende beløb beregnet ud fra

     reparationsudgiften, respektive materiels nyværdi:


Selvrisiko: Ansvar- og/eller kaskoskade:

Nyværdi på skadetidspunktet Selvrisiko


0 - 3.000 kr.                            1.500 kr

3.001 - 5.000 kr.                      2.500 kr

5.001 – 10.000 kr.                   5.000 kr.

10.001 - 50.000 kr.                10.000 kr.

50.001 – 100.000 kr.              15.000 kr.

100.001 – 200.000 kr.            25.000 kr.

200.001 – 500.000 kr.            50.000 kr.

 

 

·    Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber

     henvises til den til enhver tid gældende lov om

     produktansvar.

·    Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl

     eller havari af det lejede materiel betales af lejer.

·    Der gøres opmærksom på, i tilfælde af brand, tyveri,

     hærværksskader eller lignende, hæfter lejer for

     omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel,

     hvis ikke den af politiet udleverede kvittering er

     afleveret til Udlejer, senest 14 dage efter anmeldelsen.

·    Skader forårsaget af materiel såsom oliespild,

     belægningsskader m.v. dækkes ikke af forsikringen.

·    Simpelt tyveri dækkes ikke af forsikringen herunder tyveri

fra containere og skurvogne der ikke kan dokumenteres

aflåst med godkendt lås med dobbeltlås.

 

 

Betalingsbetingelser

 

·   Udlejer har i sin ret til at opkræve et depositum,

på op til 50% af nyværdien, på alt materiel,

inden dette udleveres til lejer.

Beløbet fastsættes ud fra selvrisiko, på det pågældende matriel.

·    Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant + 8 dage, med-

     mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med

     udlejer..

·    I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente

     pr. påbegyndt måned på 2 %.

·    Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt.

     udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

·    Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en

     leverance, er vi - uden at dette pådrages os noget

     erstatningsansvar - berettiget til at tilbageholde alle

     yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om

     leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

·    Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af

     rettidig betaling.

·    Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder

     vi os ret til afhentning af materiel.

·    I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager

     skal anlægges ved retten i Aalborg.

 

 

Fakturering

 

·    Fakturering sker 2 gange månedligt, samt ved leje-

     målets afslutning. På faktura specificeres betalings-

     betingelser, forbrug, rengøring m.v., samt forsikring,

     miljøbidrag og moms.

 

 

Lovvalg og værneting

 

·    Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget

     er Aalborg Ret.

 

 

Advarsel

 

·    Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt

     undladelse af returnering af materiel betragtes som

     tyveri og politianmeldes.Vi tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Alle priser er oplyst excl. moms, miljø og forsikring.- Vi lever af tilfredse kunder -

© Rune G - Anlægsgartneri & Byg 2012 - 2019 - Alle rettigheder forbeholdt - All rights reserved


- Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.